ساعات کار : همه روزه ساعت 7 الی 22

Slider
پیشرفته ترین متد
صحیح ترین پاسخ
دقیق ترین روش
پذیرش روزانه آزمایش غربالگری بصورت روزانه
انجام با دستگاه Illumina پانل آمریکا
هفته 10ام بارداری
دریافت نمونه خون مادر و بررسی ژنتیکی

بررسی میزان فیبروز کبدی با استفاده از مارکر های بیوشیمیایی
(روش غیر تهاجمی)

بررسی میزان فیبروز کبدی با استفاده از مارکر های بیوشیمیایی
(روش غیر تهاجمی)

بررسی میزان فیبروز کبدی با استفاده از مارکر های بیوشیمیایی
(روش غیر تهاجمی)

بررسی میزان فیبروز کبدی با استفاده از مارکر های بیوشیمیایی
(روش غیر تهاجمی)

بررسی میزان فیبروز کبدی با استفاده از مارکر های بیوشیمیایی
(روش غیر تهاجمی)

تنها مرکز انجام فیبروتست به روش غیر تهاجمی با دقت 99%

Slider

پیشرفته ترین متددقیقترین روشصحیح ترین پاسخ

Slider