ساعات کار : همه روزه ساعت 7 الی 22

Slider
wtt_page_score: 71
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

فیبروز کبد فرآیندی است که نمایانگر پاسخ کبد به آسیب و بیماری است. همه بیماری های مزمن کبد ممکن است منجر به فیبروز و در نهایت سیروز، سرطان کبد و مرگ شوند.

علل اصلی فیبروز کبد عبارتند از: هپاتیت B و C، بیماری کبد چرب (کبد چرب غیر الکلی NAFLD) و مصرف الکل.

تست ELF (Enhanced Liver Fibrosis) یک آزمایش خون و روش غیر تهاجمی است که می تواند همراه با سایر آزمایشات روتین خون جهت ارزیابی شدت فیبروز کبدی به کار رود.

استفاده از این تست در بیماران مبتلا به هپاتیت های ویروسی، NAFLD و بیماران الکلی تایید شده است.

ELF score با استفاده از سه مارکر در یک الگوریتم به دست می آید که عبارتند از: هیالورونیک اسید ) HA

  Procollagen III N-terminal peptide (PIIINP) و Tissue inhibitors of matrixmetaloproteinases (TIMP1). این بیومارکرها پیوستگی اجزای ماتریکس خارج سلولی فرآیندهای فیبروژنز و فیبرولیز را نشان می دهند.

تفسیر ELF score به این صورت است: < 7.7 None to mild، ≥ 7.7 to < 9.8 Moderate و ≥ 9.8 Severe

fibross

 

تهیه شده در واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه دکتر فولادی

تست ELF   

تست ELF   تست ELF  تست ELF  تست ELF