ساعات کار : همه روزه ساعت 7 الی 22

Slider

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
/Prothrombin-tim

آزمايش زمان پروترومبين ( PT ) ، آزمايشي است که در آن مدت زماني را که طول مي کشد تا خون لخته شود اندازه گيري مي شود. همچنين آزمايش PT براي بررسي عملکرد داروهاي ضد انعقاد انجام مي شود.
آزمايش PT ممکن است آزمايش INR نيز ناميده شود. INR ( نسبت همسو شده بين المللي ) روش استاندارد شده آزمون زمان پروترومبين ( PT ) است (، که بدون توجه به روش آزمايش انجام مي شود.
بنا بر اين پزشک شما مي تواند نتايج را به خوبي متوجه شود، حتي اگر نتايج مربوط به آزمايشگاه هاي مختلف با روش هاي مختلف انجام شده باشد. با استفاده از سيستم INR ، درمان با دارو هاي رقيق کننده خون ( درمان ضد انعقاد ) هماهنگ و يکسان خواهد بود. در بعضي از آزمايشگاه ها فقط INR گزارش مي شود و از PT استفاده نمي شود.


فاکتور هاي انعقادي خون براي انعقاد خون لازم هستند . پروترومبين يا فاکتور 2 ، يکي از فاکتور هاي انعقادي است که توسط کبد ساخته مي شود. ويتامين K براي ساخت پروترومبين و ساير فاکتورهاي انعقادي لازم است. آزمايش زمان پروترومبين ، آزمايش بسيار مهمي است چون وجود 5 فاکتور انعقادي خون را بررسي مي کند. فاکتور 1 ، 2 ، 5 ، 7 و 10 
زمان پروترومبين در موارد زير طولاني مي شود :
• مصرف داروهاي ضد انعقاد خون مثل وارفارين.
• کاهش ميزان فاکتور هاي انعقادي.
• تغيير در فعاليت هر يک از فاکتور هاي انعقادي.
• عدم وجود يکي از فاکتور هاي انعقادي.
• ساير مواد ، که مهار کننده ناميده مي شوند ، روي فاکتور هاي انعقادي تاثير مي گذارند.
• افزايش استفاده از فاکتور هاي ضد انعقادي.
• زمان پروترومبين غير طبيعي اغلب به دليل بيماري کبدي و يا درمان با داروهاي ضد انعقاد خون است.
ساير آزمايشات ديگر براي بررسي انعقاد خون ، زمان ترومبوپلاستين نسبي ( PTT ) مي باشد ، اين آزمايش زماني انجام مي شود که شما داروي هپارين مصرف مي کنيد. اين آزمايش فاکتور هاي انعقادي ديگري را نيز اندازه گيري مي کند. PT و PTT اغلب به طور همزمان براي بررسي مشکلات خونريزي و يا قبل از عمل جراحي انجام مي شود.

علت انجام آزمايش زمان پروترومبين چيست ؟  

آزمايش PT به دلايل زير انجام مي شود:

بررسي علت خونريزي غير طبيعي

بررسي عملکرد داروهاي ضد انعقاد مثل وارفارين. اگر آزمايش با اين هدف انجام شود ،  ممکن است در ابتدا روزانه PT  اندازه گيري شود ، وقتي که دوز مناسب دارو  مشخص شد ، ديگر لازم به انجام هر روز آزمايش نيست.

بررسي کاهش فاکتور هاي انعقادي. فقدان بعضي از فاکتور هاي انعقادي مي تواند باعث اختلالاتي مثل هموفيلي ، (که بيماري ارثي مي باشد ) شود.

بررسي کمبود ويتامين) Kويتامين K براي ساخت پروترومبين و فاکتور هاي انعقادي لازم است(

بررسي جهت انجام جراحي که احتمال خونريزي دارد.

بررسي عملکرد کبد.) ميزان پروترومبين همراه با ساير آزمايشات کبد انجام مي شود مثل : آسپارتات آمينوترانسفراز و آلانين آمينو ترانسفراز  ( 

بررسي اينکه اگر بدن فاکتور هاي انعقادي را سريع مصرف کند ، خونريزي متوقف نمي شود. اين به اين معناست که شخص DIC دارد ( انعقاد داخل عروقي منتشر(

 

علت انجام آزمايش زمان پروترومبين چيست ؟  

آزمايش PT به دلايل زير انجام مي شود:

  • بررسي علت خونريزي غير طبيعي
  • بررسي عملکرد داروهاي ضد انعقاد مثل وارفارين. اگر آزمايش با اين هدف انجام شود ،  ممکن است در ابتدا روزانه PT  اندازه گيري شود ، وقتي که دوز مناسب دارو  مشخص شد ، ديگر لازم به انجام هر روز آزمايش نيست.
  • بررسي کاهش فاکتور هاي انعقادي. فقدان بعضي از فاکتور هاي انعقادي مي تواند باعث اختلالاتي مثل هموفيلي ، (که بيماري ارثي مي باشد ) شود.
  • بررسي کمبود ويتامين) Kويتامين K براي ساخت پروترومبين و فاکتور هاي انعقادي لازم است(
  • بررسي جهت انجام جراحي که احتمال خونريزي دارد.
  • بررسي عملکرد کبد.) ميزان پروترومبين همراه با ساير آزمايشات کبد انجام مي شود مثل : آسپارتات آمينوترانسفراز و آلانين آمينو ترانسفراز  ( 
  • بررسي اينکه اگر بدن فاکتور هاي انعقادي را سريع مصرف کند ، خونريزي متوقف نمي شود. اين به اين معناست که شخص DIC دارد ( انعقاد داخل عروقي منتشر(

آزمایشگاه در اصفهان- آزمایشگاه تشخیص طبی ، پاتولوژی و سیتولوژی دکتر فولادی اصفهان

 تلفن تماس: 32232910-031

آدرس سایت آزمایشگاه :

www.Fooladilab.ir