ساعات کار : همه روزه ساعت 7 الی 22

Slider

تست Aso چیست؟

  • ASO

    تیتر آنتی استرپتولیزینO

    تستASO برای تعیین عفونت اخیر استرپتوکوک گروهA بکار می رود.

    -         علت ایجاد گلومرولونفریت(نوعی بیماری کلیوی)

    -         علت تب روماتیسمی