ساعات کار : همه روزه ساعت 7 الی 22

Slider

وقایع ترمبوتیک

 • Cardiolipin Antibodies
  کاردیو لیپین آنتی بادیها
  تستهای مرتبط:
  آنتی فسفولیپید آنتی بادی ، B2 گلیکو پروتئین آنتی بادی ، اتو آنتی بادی ها ، لوپوس آنتی کواگولان آنتی بادی
  کاردیو لیپین آنتی بادیها برای کمک به تشخیص علت موارد زیر بکار می رود"
  تشکیل لخته بدون دلیل (وقایع ترمبوتیک ، سقط مکرر ، طولانی شدن PTT مه در مورد اخیر تست آنتی کواگولان لوپوس (مانند DRVVT ) هم انجام می شود.
  اگر آنتی کادریو لیپین تشخیص داده شود حداقل 6 هفته بعد دوباره تکرار می شود تا مشخص شود که هنوز وجود دارد یا گذرا بوده است.