ساعات کار : همه روزه ساعت 7 الی 22

Slider

AFB

  • Adenosine Deaminase (ADA)
    نام رسمی:آدنوزین دآمیناز
    ADA یک تست تشخیصی نیست ولی می تواند با سایر تستهایی همچون آنالیز مایع پلور ، اسمیر کشت اسیدفاست باسیل (AFB) و یا تستهای مولکولی توبر کلوزیس برای کمک به تشخیص عفونت مایکو باکتریوم توبر کلوزیس (TB) در ریه (پلور) به کار رود.
    اگر چه کشت ، استاندارد طلایی برای تشخیص TB و کمک به درمان است ولی این تست چند روز تا چند هفته طول می کشد.تستهای مولکولی و اسمیر AFB تستهای سریعی هستند ولی برای تشخیص به تعداد کافی از میکروارگانیسم نیاز است.