ساعات کار : همه روزه ساعت 7 الی 22

Slider

CelfreeDNA

  • wtt_page_score: 99

    Cell-Free Fetal DNA

    Cell-free fetal DNA (cffDNA)، DNA آزاد جنینی، ماده ی ژنتیکی است که توسط جفت رها شده و در طول بارداری در خون مادر وجود دارد. cffDNA نمایانگر اجزای ژنتیکی تشکیل دهنده ی جنین در حال رشد است.

    در غربالگری پیش از تولد Cell-free fetal DNAکه طی آن نمونه خون از مادر گرفته می شود، نقایص ژنتیکی در DNA جنین تشخیص داده می شود.