ساعات کار : همه روزه ساعت 7 الی 22

Slider

Enhanced liver Fibrosis

 • wtt_page_score: 71

  فیبروز کبد فرآیندی است که نمایانگر پاسخ کبد به آسیب و بیماری است. همه بیماری های مزمن کبد ممکن است منجر به فیبروز و در نهایت سیروز، سرطان کبد و مرگ شوند.

  علل اصلی فیبروز کبد عبارتند از: هپاتیتB وC، بیماری کبد چرب (کبد چرب غیر الکلیNAFLD) و مصرف الکل.

 • Enhanced liver Fibrosis (ELF) و ارتباط آن با بیماری کبد چرب غیر الکلی و فیبروز کبدی:
  فیبروز کبدی از عواقب بیماری های کبدی مزمن است که اغلب در نتیجه ی ویروس ها، مصرف الکل و رسوب چربی ایجاد دشده و می تواند منجر به سیروز کبدی گردد.
  سیروز علت اصلی مرگ و میر در بیماری های کبدی مزمن است ولی اغلب تا زمانی که عملکرد کبد کاملا از بین نرفته و یا افزایش فشار خون پورتال ایجاد نشده، بدون علامت باقی می ماند. در هپاتیت های ویروسی مزمن نیز درجه ی فیبروز کبد، پارامتر مهمی جهت تصمیم گیری در درمان ضد ویروسی است. بنابراین تشخیص زود هنگام پیشرفت و ایجاد سیروز در درمان بیماران مبتلا به بیماری های مزمن کبدی اهمیت به سزایی دارد.
  با این که بیوپسی کبد استاندارد مرجع جهت ارزیابی فیبروز کبدی است ولی دارای محدودیت هایی است که عبارتند از:
  خطا در نمونه گیری
  خطر ایجاد عوارض
  اشتباه در تفسیر درجه ی فیبروز
  نمونه ی بیوپسی نمایانگر تنها 50000/1 کل کبد می باشد.
  نمونه گیری مجدد به علت ماهیت تهاجمی بیوپسی و عوارض آن دشوار است. و با مشکلاتی از قبیل درد و خونریزی همراه است به ویژه هنگامی که بررسی مجدد جهت پیگیری پاسخ به درمان ضد ویروسی یا ضد فیبروز لازم می باشد.