ساعات کار : همه روزه ساعت 7 الی 22

Slider

OCB

  • wtt_page_score: 94

    در CSF مقدار کمتری از پروتئین های با وزن مولکولی بالا مانند  IgG, IgA، IgMوجود دارد. افزایش مقدار IgG در CSF می تواند ناشی از انتشار IgG پلاسما از سد خونی – مغزی آسیب دیده و یا سنتز intrathecal باشد. در بیماران مبتلا به MS و سایر اختلالات دمیلینه کننده، افزایش غلظت IgG ناشی از سنتز  intrathecal دیده می شود.  یکی از بهترین روش های سنجش IgG، بررسی CSF از نظر وجود باندهای الیگوکلونال (OCB) پس از جداسازی پروتئین ها از طریق الکتروفورز است.

    IgG ایندکس و الگوهای OCB غیر طبیعی در  CSF در 70 تا 80% از بیماران مبتلا به MS وجود دارد.  IgG در CSF نرمال به صورت منطقه منتشر ضعیف ولی در بیماری های دمیلینه کننده، به صورت باندهای الیگوکلونال دیده می شود.

    OCB در تشخیص مالتیپل اسکلروزیس