ساعات کار : همه روزه ساعت 7 الی 22

Slider

VMA

 • Catecholamins  کاتکول آمینها
  تستهای مرتبط:

  متانفرین های پلاسما ، متانفرین ادرار و VMA
  تست کاتکول آمین ها برای بررسی متانفرین آزاد پلاسما و یا ادرار برای تایید و یا ردّ تومور های نادری به نام فئو کروموسیتوما و پاراگاتگلیوما در افرادی که علائم بالینی دارند انجام می شود.همچنین پس از برداشت یا درمان تومور برای بررسی عود بیماری هم انجام می شود.
  کاتکول آمین ها گروهی از شبه هورمون ها هستند که در پاسخ به استرس عاطفی یا فیزیکی وارد خون می شوند.مهمترین کاتکول آمین ها عبارتند از :
  دوپامین ، اپی نفرین (آدرنالین) و نور اپی نفرین
  این هورمونها به متابولیت های خود تبدیل می شوند که عبارتند از: